Udruga

Udruga

Ciljevi

Sprečavanje zlostavljanja i nehumanog postupanja prema životinjama, podizanje opće svijesti građana, upoznavanje javnosti sa Zakonom o zaštiti životinja; kastracija, zdravstvena zaštita mačaka i pasa i njihovo udomljavanje.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

Pružanje veterinarske skrbi napuštenim psima i mačkama; zbrinjavanje, pružanje njega i privremenog smještaja do trajnog udomljenja životinja na skrbi Udruge; kastracija napuštenih pasa i mačaka radi kontrole širenja bolesti i pretjerane brojnosti, udomljavanje napuštenih pasa i mačaka; uočavanje negativnih pojava kao što su mučenje i ubijanje neželjenih životinja, te loših postupaka prema istima, poduzimanje svih raspoloživih zakonskih mjera radi sprečavanja svih oblika nasilja; promoviranje nenasilja nad životinjama, te nenasilja općenito. Suradnja s obrazovnim, pedagoškim i drugim javnim ustanovama, kao i s drugim istovrsnim i sličnim udrugama, organizacijama i ustanovama civilnog društva čije su djelatnosti bliske djelatnostima Udruge u zemlji i inozemstvu; organiziranje informativno-edukativnih i humanitarnih štandova, distribuiranje promotivnih materijala (letaka, brošura i slično); humanitarne aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja mačaka i pasa kod prirodnih katastrofa; prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći kod izvanrednih situacija (prirodnih katastrofa i sl.); organiziranje edukativnih radionica i igraonica u svrhu promicanja vrijednosti dobrobiti suživota sa životinjama; briga o stručnom i profesionalnom usavršavanju članova Udruga.